سلام به همگیبای بایخدا میدونه می خواستم براتون عکس های بانو یون از سرزمین بادها را بذارم اما وبلاگو زیاد بازدید کننده نداره گریهوهمونا یی که میاند تو وبلاگم ازم  خواستم تصاویر با نمک بذارم هورادفعه بعد حتما عکس های بانو یون رامیذارم  بریم سراغ عکس هانیشخند

JPEG Image

بقیه عکس ها توادامه مطالب


 

GIFImage

چقدر بانمکهلبخند

JPEG Image

JPEG Image

JPEG Image

خوب تموم شد امیدوارم خوشتون اومده باشهاز خود راضی

نظر یادتون نرهساکت

پس دفعه بعد از بانو یون براتون عکس میذارمناراحت

بای تا هایبای بای